WETTELIJKE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE SITE

MADE IN SPAIN behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving van zijn gebruikers, de inhoud, structuur, functionaliteit of toegangsvoorwaarden van deze site te wijzigen.

Gebruikers van de site zijn niettemin op de hoogte en accepteren dat een deel van de hierin opgenomen informatie onjuist, onvolledig of verouderd kan zijn of typografische fouten bevat. MADE IN SPAIN is niet verplicht om de inhoud van deze site bij te werken en is niet aansprakelijk voor het niet updaten van de informatie. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van Gebruikers om de juistheid en / of bruikbaarheid te beoordelen van informatie, advies, meningen of andere inhoud die via deze site beschikbaar is.

Met betrekking tot de prijzen van producten aangeboden op de website www.made-in-spain.ie, MADE IN SPAIN Behoud het recht om deze te wijzigen om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving. MADE IN SPAIN behoudt zich eveneens het recht voor om een ​​aankoop door een Gebruiker geheel of gedeeltelijk te annuleren om welke reden dan ook, waarbij de som van de geannuleerde aankoop wordt terugbetaald met dezelfde betaalmethode als die van de Gebruiker.

MADE IN SPAIN behoudt zich eveneens het recht voor om de toegang tot deze site tijdelijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, om onderhoudswerkzaamheden, updates, verbeteringen of reparaties uit te voeren.

Gebruikers zijn verboden uit het gebruik van deze site voor de verzending, verzending of publicatie onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, waarin propaganda, schandalig, obsceen, pornografisch of ander materiaal die zouden kunnen leiden tot burgerlijke strafrechtelijke of verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving , met aansprakelijkheid voor dergelijke gebeurtenissen die in alle gevallen verbonden zijn aan de Gebruiker.

MADE IN SPAIN, Kan niet garanderen dat de website of de servers behuizing is vrij zijn van virussen of een ander type van potentieel schadelijke software, noch over de beschikbaarheid, continuïteit, nut of de onfeilbaarheid van de functionaliteit van deze site, van de ITS-diensten of de inhoud ervan, noch de rechtmatigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de informatie en inhoud die door derden wordt verstrekt via deze site.

Deze site mag alleen worden gebruikt door natuurlijke en rechtspersonen met voldoende wettelijke rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de wettelijke leeftijd.

Gedrag van gebruikers. Verboden.

Gebruik van de inhoud en diensten aangeboden door MADE IN SPAIN zijn onderhevig aan het exclusieve risico en aansprakelijkheid van Gebruikers.

Het bedrijf aanvaardt geen plicht of verbintenis om de inhoud en informatie ingevoerd door gebruikers te controleren of te overzien.

Gebruikers verbinden zich ertoe om de website en de volledige inhoud en diensten op een zorgvuldige manier te gebruiken, te allen tijde in overeenstemming met de wet, de juiste gedragsnormen en deze algemene voorwaarden, en te allen tijde respect te tonen ten opzichte van andere Gebruikers.

Gebruikers Ook verbinden zich ertoe passende gebruik van de materialen en de informatie op de website, maken geen gebruik van maken om illegale of misdadige handelingen te verrichten of enige Welke rechten van derden zou schenden, in strijd met regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom, of enige andere principes van de rechtsgeldige toepasselijke structuur, zijnde de enige eerder aansprakelijke partijen MADE IN SPAIN en derden voor elke schending van de hier gestelde voorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe geen materiaal of informatie over te dragen, te introduceren, te verspreiden of beschikbaar te maken voor derden in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde of deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers moeten in alle gevallen correcte informatie verstrekken die tot geen enkele vorm van verwarring en de juiste identificatiegegevens zou leiden, in geen geval de identiteit van derden in de wacht slepen of in hun naam handelen.

Met betrekking tot het plegen van een onregelmatigheid, houd er rekening mee dat het IP-adres van uw computer eenvoudig wordt vastgelegd door onze website te bezoeken.

Beschermde zones van de website.

Abonnement of gebruikersregistratie is vereist om toegang te krijgen tot alle services van MADE IN SPAIN. Deze registratie wordt uitgevoerd op de manier zoals uitdrukkelijk aangegeven op de website.

Deze site kan zones met beperkte toegang bevatten, beschermd door identificatiegegevens en wachtwoorden of andere beveiligingsmechanismen. Gebruikers mogen niet proberen toegang te krijgen tot deze zones met beperkte toegang, tenzij ze daartoe zijn geautoriseerd MADE IN SPAIN, noch proberen om de beschermende mechanismen die het heeft vastgesteld te ontwijken of manipuleren.

Gebruikers die zijn geautoriseerd door MADE IN SPAIN toegang tot een van deze beschermde zones is uitsluitend aansprakelijk voor het handhaven van hun strikte geheimhouding en het niet aan derden bekendmaken van de identificatiegegevens, wachtwoorden en andere beveiligingsmethoden die hun ter beschikking zijn gesteld door MADE IN SPAIN om toegang te krijgen tot de beschermde zones. Gebruikers zijn derhalve de enige partijen die verantwoordelijk zijn voor eventuele schade veroorzaakt door het niet-behouden van het geheim van de bovengenoemde beveiligingsmechanismen.

Gebruikers worden hierbij geïnformeerd dat een ongeoorloofde poging om toegang te krijgen tot de zones met beperkte toegang van deze site mogelijk civiel en / of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Intellectuele en industriële eigendom.

Alle inhoud van de site, inclusief, puur bij wijze van voorbeeld, zonder zich te beperken tot handelsmerken, logo's, afbeeldingen, afbeeldingen, geluids- en videobestanden, software, programmacode, teksten, pictogrammen en de namen die diensten identificeren (hierna "de materialen ") zijn eigendom van MADE IN SPAIN en worden beschermd door de geldende wetgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Toegang door Gebruikers tot deze site houdt geen enkele verklaring van afstand, overdracht of toewijzing van genoemde eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk in en toegang tot dergelijke inhoud of elementen geeft de Gebruiker op geen enkele manier de mogelijkheid om te kopiëren, verkopen , het wijzigen, reproduceren, publiceren, toewijzen, overdragen of creëren van nieuwe producten of diensten die zijn afgeleid van de informatie en elementen die hier zijn opgenomen.

Om deze reden mogen gebruikers van de site niet, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming MADE IN SPAIN, kopiëren, distribueren, downloaden, wijzigen, elimineren, verwijderen, wijzigen, publiceren, overdragen of exploiteren op welke manier dan ook.

Gebruikers verwerven geen rechten of licenties met betrekking tot de service of de elementen daarvan, behalve het beperkte recht om gebruik te maken van de service in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. De inhoud of elementen die toegankelijk zijn via de diensten van MADE IN SPAIN mag alleen worden gebruikt voor individueel gebruik en behoeften, met de verplichting om geen directe of indirecte commerciële exploitatie van de diensten, de materialen, elementen of de via hen verkregen informatie uit te voeren.

Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op de website www.made-in-spain.ie en alle uitbreidingen daarop zal aanleiding geven tot juridische stappen worden alle betrokken gebracht, alsmede een vordering tot alle in de intellectuele eigendomsrechten vastgestelde schadevergoeding of het land van ofSpain geven oorsprong van de dader.

Informatie overgedragen door gebruikers.

Deze site kan openbare forums, chatrooms en andere mechanismen bevatten waarmee gebruikers hun meningen kunnen uiten en bestanden in elektronische vorm kunnen uitwisselen. De informatie-, communicatie- en archiveringssystemen die via deze forums en chatrooms worden overgedragen, samen met e-mailadressen en andere door Gebruikers vrijgegeven communicatie, worden niet als vertrouwelijke informatie geclassificeerd.

Telkens wanneer gebruikers enige vorm van informatie overbrengen of publiceren naar deze site, verlenen zij hiervoor toestemming MADE IN SPAIN Om gebruik te maken van deze informatie, inclusief, zonder beperkt te zijn tot, gebruik, reproductie, overdracht, publicatie of verzending van genoemde informatie voor elk doel, inclusief, zonder beperkt te zijn tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie of verzending van dergelijke informatie.

MADE IN SPAIN aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van de informatie of de communicatie die door zijn Gebruikers via deze gebieden wordt verstrekt.

Opheffing van garanties en verplichtingen.

Alle informatie op deze site wordt geleverd "zoals hij is", en MADE IN SPAIN geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of integriteit van de site. MADE IN SPAIN verleent geen expliciete of impliciete garantie, waaronder, bij wijze van voorbeeld, zonder zich te beperken tot een inbreuk op de kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

MADE IN SPAIN garandeert niet de beschikbaarheid, continuïteit, bruikbaarheid of onfeilbaarheid van de functionaliteit van deze site, diensten of inhoud, noch de betrouwbaarheid of bruikbaarheid van enige informatie en inhoud die door derden wordt verstrekt via deze site. Of zij ook MADE IN SPAIN wijdt alle redelijke inspanningen om de beschikbaarheid, toegang, continuïteit en onfeilbaarheid van zijn functionaliteit en van zijn diensten te waarborgen, MADE IN SPAIN Het biedt geen garantie voor deze, omdat ze kunnen worden beïnvloed door een groot aantal factoren buiten de controle. Het zal bijgevolg niet aansprakelijk zijn (met inachtneming van de limieten vastgesteld in de van kracht zijnde wettelijke voorschriften) voor enige schade van welke aard dan ook die gebruikers lijden als gevolg van een dergelijke onbeschikbaarheid, gebrek aan toegang of onderbreking van de continuïteit.

Beperking van aansprakelijkheid.

MADE IN SPAIN aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, winstderving of verlies van gegevens en / of klanten als gevolg van gebruik door Gebruikers of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken.

Deze site kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites en pagina's bevatten die mogelijk niet worden beheerd door MADE IN SPAIN, in welk geval MADE IN SPAIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die op die pagina's kan verschijnen.

Gebruikers komen uitdrukkelijk overeen M vrij te gevenADE IN SPANJE van enige aansprakelijkheid voor acties of nalatigheden van de Gebruiker op basis van de inhoud die op deze site wordt gehost.

Gebruikers begrijpen en aanvaarden uitdrukkelijk dat alle soorten inhoud, software of andere soorten materialen die op enige andere manier via deze site worden gedownload of verkregen op eigen risico en onderneming zijn en dat de gebruikers verantwoordelijk zijn voor eventuele schade Verlies van gegevens veroorzaakt aan hun computersystemen.

MADE IN SPAIN U hebt alle redelijke middelen ingezet om ervoor te zorgen dat de informatie op de site correct is. Gebruikers van de site hebben niet erkend dat een deel van de informatie op deze site mogelijk niet correct is, onvolledig of verouderd kan zijn of fouten kan bevatten.

Recht op uitsluiting en gedeeltelijke nietigverklaring.

MADE IN SPAIN behoudt zich het recht voor om het gebruik van alle of een deel van de diensten van de website door de gebruiker te annuleren, te verwijderen of te verbieden zonder dat voorafgaande kennisgeving nodig is, indien, naar zijn oordeel en onder elke omstandigheid, Gebruiker oneigenlijk gebruik daarvan.

Mocht een bevoegde rechtbank oordelen dat een van de voorwaarden in deze wettelijke voorwaarden onwettig of nietig is, dan is deze bepaling uitgesloten als dit wettelijk verplicht is. Gebruikers aanvaarden uitdrukkelijk dat de andere niet-uitgesloten bepalingen zullen worden gewijzigd en volledig afdwingbaar blijven.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie.

13.1 Deze site is gevestigd in en wordt geëxploiteerd vanuit Spanje. Alle zaken met betrekking tot deze site zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en de jurisdictie van de Spaanse rechtbanken en tribunalen, zonder de toepassing van principes met betrekking tot jurisdictieconflicten. In die gevallen waarin de gebruiker niet als consument is geclassificeerd of buiten Spanje is gedomicilieerd, MADE IN SPAIN en de Gebruiker ermee instemt gebonden te zijn door de rechtbanken en tribunalen van MADRID, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van een ander juridisch forum waartoe zij mogelijk gerechtigd zijn geweest.

Gebruikers die deze website van buiten Spanje willen gebruiken of raadplegen, moeten zich ervan bewust zijn dat ze op eigen initiatief zijn en verantwoordelijk zijn voor de naleving van de relevante lokale wetgeving.

Duur en herziening.

Hoewel de juridische relatie tussen MADE IN SPAIN en de gebruiker ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site is voor onbepaalde tijd, wordt hij geacht tot stand op het moment waarop het bedrijf wijzigt Deze algemene voorwaarden. Op het punt waarop het bedrijf kondigt een wijziging van de algemene voorwaarden, en de gebruiker toegang tot en gebruik van de diensten en de inhoud van de site wordt een rechtsverhouding tussen de twee partijen van een eveneens onbepaalde duur geacht te zijn begonnen nieuw.

Niettegenstaande het bovenstaande, het bedrijf MADE IN SPAIN is gerechtigd om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging, een van de aangeboden diensten op te schorten, te onderbreken of te achten, eenzijdig opgezegd.

MADE IN SPAIN het recht om deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment te herzien. De herziene voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze site worden gepubliceerd. Gebruikers die regelmatig gebruik maken van deze site moeten de voorwaarden regelmatig bekijken en moeten zich onthouden van toegang tot de site als zij van mening zijn dat een van de herziene voorwaarden onaanvaardbaar is.

Algemene verkoopvoorwaarden van www.made-in-spain.com

Lees dit document aandachtig door, want het bevat de algemene voorwaarden waarvan u zich verplicht voelt om aan het gebruik van de online winkel te voldoen MADE-IN-SPAIN.COM. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.made-in-spain.com en alle aankopen gedaan via MADE IN SPAIN.

Deze voorwaarde bepaalt de contractrelatie tussen uzelf en MADE IN SPAIN (MIS ATLANTIC Ltd), het bedrijf dat eigenaar is van het domein www.made-in-spain.com, het hoofdkantoor is gevestigd bij 9, Gascoigne Court, Candem Row, Dublin 8, Dublin, Ierland. Het heeft het Ierse belastingidentificatienummer IE3434085LH.

Alle vragen, klachten of correspondentie met betrekking tot deze Voorwaarden of MADE IN SPAIN. moet worden gericht aan de contactgegevens op onze contactpagina.


Aankoop van producten van made-in-spain.com

Criteria voor het plaatsen van bestellingen:

Je mag alleen producten kopen:

 • die beschikbaar zijn voor verkoop en waarvan de details verschijnen op made-in-spain.ie;
 • voor levering in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Denemarken, België, Zwitserland, Nederland, Finland en Luxemburg, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn beschreven in het internationale verzend- en handelsbeleid van MADE IN SPAIN.

  De details van de producten die beschikbaar zijn voor aankoop (inclusief de bijbehorende prijs) worden gespecificeerd op www.made-in-spain.com. MADE IN SPAIN zal alle maatregelen nemen die noodzakelijk en redelijk zijn om te garanderen dat al die details, beschrijvingen en prijzen die op made-in-spain.ie voorkomen correct zijn wanneer informatie wordt toegevoegd aan made-in-spain.ie. Hoewel we alle beschikbare bronnen inzetten om de made-in-spain.ie-winkel zo bijgewerkt mogelijk te houden, geeft de informatie die op een bepaald moment is opgegeven mogelijk niet altijd de exacte situatie weer wanneer u een bestelling plaatst, en als gevolg daarvan MADE IN SPAIN Behoud het recht om een ​​bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren om welke reden dan ook, in alle gevallen waarbij het volledige bedrag van de aankoop aan de klant wordt terugbetaald.


Plaatsing van productaankooporders en conclusie van het koopcontract:

 • Zodra u de producten hebt geselecteerd die u wilt aanschaffen, worden deze producten opgenomen op de pagina 'Mijn aankoop'.
 • Wanneer u klaar bent met het kiezen van uw producten moet u op de "My aankoop" knop die een overzicht van uw bestelling wordt weergegeven met een knop om "betalen", dat zal u leiden tot een volledig overzicht van uw bestelling, de verzending voorwaarden en wijze van betaling .
 • Aan de voet van deze "My Aankoop" pagina, dient u op de knop "Complete aankoop" klikt worden omgeleid naar de beveiligde server waar u in staat om de betaling in een absoluut gegarandeerd manier te maken met een creditcard of betaalpas of uw PayPal zal zijn account.
 • Zodra u uw gegevens hebt ingevuld en op de knop "betalen" klikt, zullen wij op de beveiligde betaalpagina een autorisatie aanvragen bij uw creditcard- of debitcarduitgevende onderneming voor het bedrag dat op de pagina met de bestellingsoverzicht wordt vermeld.
 • Made-in-spain.nl stuurt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw productbestelling, wat niet automatisch betekent dat wij uw bestelling accepteren.
 • Made-in-spain.be zal u een e-mail sturen ter bevestiging van uw bestelling zodra alle relevante controles zijn uitgevoerd, en zodra uw bestelstatus verandert in "in voorbereiding", "verzonden" of "levering voltooid".
 • Jij en MADE IN SPAIN. Zal Uitgevoerd een overeenkomst tot verkoop van de Aangevraagd door u producten zodra Hebben wij sturen u de orderbevestiging e-mail, en in elk geval Toch Zodra u de bovengenoemde producten.
 • Het verkoopcontract kan in het Spaans of het Engels worden uitgevoerd.
 • De tekst van het verkoopcontract zal worden opgenomen in de verzendbevestigingse-mail en worden opgeslagen door MADE IN SPAIN. hoewel het niet toegankelijk zal zijn voor de klant na het sluiten van het contract.


Made-in-spain.com kan naar eigen keuze, weigert de order te verwerken, of niet in staat te verwerken, in welke nood- zakelijk door made-in-spain.ie Geacht In dat geval zal de cliënt van de afstoting en de reden esta kennis .